Windows Update đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì Windows 11 luôn cập nhật bằng cách tự động cài đặt các bản cập nhật, trình điều khiển và sửa lỗi mới từ Microsoft. Tuy nhiên, đôi khi gặp sự cố như không thể tải xuống hay cài đặt cập nhật, thông báo lỗi, hoặc tìm kiếm cập nhật mới. Những vấn đề này thường xuất phát từ dữ liệu bị hỏng, các thành phần liên quan không hoạt động, hoặc dịch vụ Windows Update không chạy. Hướng dẫn dưới đây của laptop Dell sẽ giới thiệu cách đặt lại hoàn toàn các thành phần và chính sách của Windows Update về cấu hình mặc định trên Windows 11, giúp khắc phục những vấn đề này.

Hướng reset Windows Update trên Windows 11
Hướng reset Windows Update trên Windows 11

Cách reset Windows Update 

Tải xuống Tập tin .bat

Tải xuống tệp Reset_Reregister_Windows_Update_Components_for_Windows11.bat từ nguồn đáng tin cậy.

Nội dung file BAT có thể tham khảo:

Code:
@echo off

:: Prompt to Run as administrator
Set "Variable=0" & if exist "%temp%\getadmin.vbs" del "%temp%\getadmin.vbs"
fsutil dirty query %systemdrive% >nul 2>&1 && goto :(Privileges_got)
If "%1"=="%Variable%" (echo. &echo. Please right-click on the file and select &echo. "Run as administrator". &echo. Press any key to exit. &pause>nul 2>&1& exit)
cmd /u /c echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "%~0", "%Variable%", "", "runas", 1 > "%temp%\getadmin.vbs"&cscript //nologo "%temp%\getadmin.vbs" & exit
:(Privileges_got)

:: Checking and Stopping the Windows Update services
set b=0

:bits
set /a b=%b%+1
if %b% equ 3 (
goto end1
)
net stop bits
echo Checking the bits service status.
sc query bits | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
goto bits
)
goto loop2

:end1
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Background Intelligent Transfer Service" (bits) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start

:loop2
set w=0

:wuauserv
set /a w=%w%+1
if %w% equ 3 (
goto end2
)
net stop wuauserv
echo Checking the wuauserv service status.
sc query wuauserv | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
goto wuauserv
)
goto loop3

:end2
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Windows Update" (wuauserv) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start

:loop3
set c=0

:cryptsvc
set /a c=%c%+1
if %c% equ 3 (
goto end4
)
net stop cryptsvc
echo Checking the cryptsvc service status.
sc query cryptsvc | findstr /I /C:"STOPPED"
if not %errorlevel%==0 (
goto cryptsvc
)
goto Reset

:end4
cls
echo.
echo Cannot reset Windows Update since "Cryptographic Services" (cryptsvc) service failed to stop. Please restart the computer, and try again.
echo.
pause
goto Start

:Reset
Ipconfig /flushdns
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\Logs\WindowsUpdate\*"

if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak" del /s /q /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" (
takeown /f "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml"
ren "%SYSTEMROOT%\winsxs\pending.xml" pending.xml.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" (
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore"
ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\DataStore" DataStore.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" (
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download"
ren "%SYSTEMROOT%\SoftwareDistribution\Download" Download.bak
)

if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak" rmdir /s /q "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2.bak"
if exist "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" (
attrib -r -s -h /s /d "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2"
ren "%SYSTEMROOT%\system32\Catroot2" Catroot2.bak
)

:: Reset Windows Update policies
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate" /f
gpupdate /force

:: Reset the BITS service and the Windows Update service to the default security descriptor
sc.exe sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc.exe sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)

:: Reregister the BITS files and the Windows Update files
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe /s atl.dll
regsvr32.exe /s urlmon.dll
regsvr32.exe /s mshtml.dll
regsvr32.exe /s shdocvw.dll
regsvr32.exe /s browseui.dll
regsvr32.exe /s jscript.dll
regsvr32.exe /s vbscript.dll
regsvr32.exe /s scrrun.dll
regsvr32.exe /s msxml.dll
regsvr32.exe /s msxml3.dll
regsvr32.exe /s msxml6.dll
regsvr32.exe /s actxprxy.dll
regsvr32.exe /s softpub.dll
regsvr32.exe /s wintrust.dll
regsvr32.exe /s dssenh.dll
regsvr32.exe /s rsaenh.dll
regsvr32.exe /s gpkcsp.dll
regsvr32.exe /s sccbase.dll
regsvr32.exe /s slbcsp.dll
regsvr32.exe /s cryptdlg.dll
regsvr32.exe /s oleaut32.dll
regsvr32.exe /s ole32.dll
regsvr32.exe /s shell32.dll
regsvr32.exe /s initpki.dll
regsvr32.exe /s wuapi.dll
regsvr32.exe /s wuaueng.dll
regsvr32.exe /s wuaueng1.dll
regsvr32.exe /s wucltui.dll
regsvr32.exe /s wups.dll
regsvr32.exe /s wups2.dll
regsvr32.exe /s wuweb.dll
regsvr32.exe /s qmgr.dll
regsvr32.exe /s qmgrprxy.dll
regsvr32.exe /s wucltux.dll
regsvr32.exe /s muweb.dll
regsvr32.exe /s wuwebv.dll
netsh winsock reset
netsh winsock reset proxy

:: Set the startup type as automatic
sc config wuauserv start= auto
sc config bits start= auto
sc config DcomLaunch start= auto

:Start
net start bits
net start wuauserv
net start cryptsvc

:: Restart computer
cls
echo It is required to restart the computer to finish resetting Windows Update.
echo.
echo Please save and close anything open now, before the computer is restarted.
echo.
pause
echo.
echo.
echo.
echo *** Restart computer now. ***
echo.
pause
shutdown /r /f /t 0

Lưu vào Desktop

Lưu tệp .bat đã tải xuống vào màn hình Desktop của bạn.

Mở quyền Truy cập

Gỡ chặn tệp .bat để cho phép nó thực thi.

Chạy tệp .bat

Chạy tệp .bat bằng cách nhấp đúp vào nó.

Xác nhận UAC

Nếu UAC (User Account Control) hiện thông báo, nhấp Yes để cho phép chạy với quyền quản trị.

Quá trình Đặt lại

Quá trình đặt lại Windows Update sẽ bắt đầu. Khi hoàn thành, bạn sẽ thấy thông báo “Vui lòng lưu và đóng bất kỳ ứng dụng nào đang mở, trước khi khởi động lại máy tính.” Nhấn một phím bất kỳ để tiếp tục sau khi đã sẵn sàng.
Lưu ý: Nếu một dịch vụ không tắt sau 3 lần thử, tệp .bat sẽ tự động kết thúc và hiển thị thông báo “Không thể đặt lại Windows Update” – nhấn một phím để tiếp tục.

Khởi động lại Máy tính

Bây giờ, bạn sẽ được yêu cầu nhấn một phím bất kỳ để khởi động lại máy tính ngay lập tức.
Lưu ý: Việc này sẽ khởi động lại máy tính ngay lập tức, vì vậy hãy đảm bảo lưu và đóng tất cả các ứng dụng đang mở trước khi tiếp tục.

Tổng kết

Quá trình này sẽ đảm bảo các thành phần của Windows Update hoạt động bình thường và cấu hình mặc định được khôi phục. Lưu ý rằng việc khởi động lại máy tính sau khi thực hiện tệp .bat là quan trọng để áp dụng các thay đổi mà không cần phải thao tác thêm.

 

5/5 - (2 bình chọn)